Tietosuojaseloste

TIE­TO­SUO­JA­SE­LOS­TE D HERO OY:N HEN­KI­LÖ­TIE­TO­JA SI­SÄL­TÄ­VÄN KÄYT­TÄ­JÄ­RE­KIS­TE­RIN KÄY­TÖS­TÄ Laatimispäivämäärä 12.2.2021

1) Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

D Hero Oy Kuralankatu 2 20540 TURKU

2) Re­kis­te­rin ni­mi

D Hero Oy:n käyttäjärekisteri

3) Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tus ja oi­keus­pe­rus­te

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kerätä D Hero Oy:n sivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, väärinkäytösten ennaltaehkäisyä sekä lisätietojen tarjoamista varten.

4) Re­kis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat D Hero Oy:n verkkosivuilla lomakkeen täyttäneiden henkilöiden henkilöiden etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

5) Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Henkilötietoja kertyy rekisterinpitäjän sivuston käytön kautta saaduilla tiedoilla ja kolmansien osapuolien kautta.

Eväs­teet
Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa käytettävyyttä. Tarkoituksena ei ole kerätä arkaluontoista informaatiota käyttäjien toiminnan seuraamiseksi tai muutenkaan vaarantaa käyttäjien yksityisyyttä tai tietoturvaa. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä. Osana tätä tietosuojaselostetta käyttäjä hyväksyy evästeiden käyttämisen.

Kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lut
Käytämme kävijätilastointiin kolmannen osapuolen, Google Inc:n, Google Analytics -palvelua. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia. Lisätietoja Google Analytics -palvelusta. D Hero Oy:n sivustolla saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole D Hero Oy:n hallinnassa, eikä D Hero Oy:lla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivulla saattaa olla myös käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. D Hero Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

6) Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus. Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille: käytämme työnhakuilmoitusten RSS-syötteeseen Likeit Solutionsin palvelua. Palveluun siirretään käyttäjistä sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

7) Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. D Hero Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den D Hero Oy:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

8) Tar­kas­tu­soi­keus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriimme tallennetut omat tietonsa.

9) Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Käyttäjällä on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon oikaisua tai kaikkien käyttäjää koskevien tietojen poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

10) Tietojen säilyttäminen

D Hero Oy:n keräämät tiedot säilytetään Suomen kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta. Muuta kautta, kuten yhteydenottolomakkeen kautta, kertyneet henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on edellä kohdassa 4 mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tarpeen.

11) Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten.

12) Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.